MOMO YOSHINO

巡り循る / Swirly circulation

天王洲 / Tennozu, Tokyo, Japan

2020

© 2022 Momo YOSHINO