MOMO YOSHINO

共在 / Co-existence

550×3640cm

paint on wall

墨田区向島 / Mukojima, Sumida-ku

2012

© 2022 Momo YOSHINO