MOMO YOSHINO

間 / In Between

Solo Exhibition

Hasu no hana
東京 / Tokyo

2 August – 27 August 2013

© 2022 Momo YOSHINO